Cito-toets oefenen met een goed oefenboek

Goed oefenen voor de Cito-toets met een oefenboek dat bestaat uit professioneel materiaal. Oefen uitgebreid met rekenen, taal en studievaardigheden. Zo vormt de Cito-toets geen probleem meer.

Cito als meetmoment in groep 8

De Cito-toets vormt een belangrijk moment in het leven van leerlingen in groep 8. De score van de Cito-toets volgt doorgaans enkele weken na de afname.

Cito-toets in groep 8

De Cito-toets in groep 8 is de Cito Eindtoets, de laatste Cito-toets die kinderen op de basisschool maken. De Cito-score is belangrijk voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

Studievaardigheden op de Cito-toets

Studievaardigheden is een belangrijk vak op de Cito-toets. Alles draait hierbij om kaartvaardigheden, alfabetiseren, schema's en grafieken en registers en naslagwerken.

Niet storen tijdens de Cito-toets

Tijdens de Cito-toets moeten leerlingen van groep 8 zich goed kunnen concentreren. Leerlingen in andere klassen moeten daar natuurlijk rekening mee houden.

donderdag 31 oktober 2019


maandag 30 december 2013

Studievaardigheden Cito

studievaardigheden cito
Op de Cito-toets gaat een belangrijk stukje aandacht uit naar studievaardigheden. Binnen studievaardigheden staat een aantal vaardigheden centraal die je moet beheersen. Het betreft met name kaartvaardigheden, alfabetiseren en het gebruik van schema's, grafieken en tabellen. Goed oefenen voor studievaardigheden helpt je op de Cito-toets beter te scoren.

Kaartvaardigheden

Bij kaartvaardigheden draait alles om plattegronden. Je moet de weg kunnen vinden met een plattegrond, maar ook gegevens kunnen aflezen zoals begroeiing, inkomen en bevolkingsgegevens. Tevens moet je kaarten naast elkaar kunnen leggen om zo tot conclusies te komen.

Alfabetiseren

Bij alfabetiseren gaat het om een juist gebruik van het alfabet, bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar trefwoorden in woordenboeken en registers of naslagwerken. Gebruik je de juiste letters om bepaalde woorden op te zoeken?

Schema's, grafieken en tabellen

Ook het af kunnen lezen van gegevens uit schema's, grafieken en tabellen is van belang. Je moet laten zien dat je gegevens juist weer kunt geven in een schema en dat je een grafiek of tabel goed begrijpt. Die gegevens heb je soms nodig om later weer in een kaart te gebruiken of toe te passen.

Studievaardigheden oefenen

studievaardigheden oefenen
Een goede oefening van studievaardigheden kan veel voordelen opleveren. Helaas wordt er op scholen veel aandacht aan rekenen en taal geschonken, waardoor studievaardigheden er nogal eens bij inschiet. Oefenen thuis kan dan ook helpen om de Cito-toets en de Entreetoets goed te maken. Studievaardigheden richt zich op verschillende vaardigheden, waaronder kaartlezen, registers en naslagwerken hanteren, alfabetiseren en het gebruik van schema's, grafieken en tabellen.

Studievaardigheden oefenen

Zoals gezegd wordt er op scholen weinig geoefend met studievaardigheden, terwijl dit vak wel op de Cito-toets voorkomt en ook van belang is op de middelbare school. Een goede oefening van studievaardigheden heeft dus meerdere voordelen.

Taal Cito

taal cito
Op de Cito-toets komt taal veelvuldig aan bod. Het belang van taal heb je kunnen lezen in ons vorige artikel. Taal kent vele vormen. Zo komt taal op de Cito-toets naar voren als één vak, maar worden er wel degelijk meerdere vaardigheden getoetst. Je zult op de Cito-toets te maken krijgen met stellen, schrijven, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en grammatica.

Stellen en schrijven

Het kopje 'stellen en schrijven' houdt in dat je een brief op kunt stellen. Op de Cito-toets doe je dat door opties te bekijken en de beste optie aan te vinken. Je schrijft mee aan een brief of een stukje voor in de schoolkrant en helpt als het ware de schrijver een handje.

Begrijpend lezen en woordenschat

Hoe goed begrijp jij een tekst? Die vraag staat centraal bij het onderdeel begrijpend lezen. Je moet aangeven wat er in de tekst nu daadwerkelijk gebeurt, maar ook aan kunnen vinken wat de schrijver bedoelt met de tekst en wie de doelgroep is. Tot slot moet je woorden kunnen vervangen, waarmee je werkt aan woordenschat. Woordenschat komt ook los terug. Je moet de betekenis van enkele woorden kennen en aanvinken.

Spelling en grammatica

Met spellen en grammatica ben je al de heel basisschool bezig. Je moet op de Cito-toets laten zien wat je begrepen hebt van de regels rondom d en t en verleden en tegenwoordige tijd. Een goede beheersing van het ex-kofschip is hierbij aan te raden, maar ook moet je weten wat de persoonsvorm, het onderwerp en het werkwoordelijke gezegde zijn.

Taal oefenen

Taalvaardigheden zijn erg belangrijk. Kinderen leren al op jonge leeftijd wat woorden betekenen en hoe ze moeten schrijven. Taal is van essentieel belang voor een goede communicatie met anderen. Om die reden wordt er veel aandacht aan taalonderwijs geschonken. Taalonderwijs omvat meerdere gebieden, zoals technisch en begrijpend lezen, woordenschat, stellen, schrijven, grammatica en spelling en tekstbegrip. Op de basisschool worden die vaardigheden door de jaren heen steeds meer aangeleerd.

Thuis taal oefenen

Thuis oefenen met taal is aan te raden voor kinderen die moeite hebben met taalgebruik. Door extra te oefenen kunnen kinderen meer leren over taal en de verschillende onderdelen ervan. Gebruik voor het oefenen goed oefenmateriaal, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de eisen die de basisschool stelt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo zal uw kind beter scoren op de Cito-toets.

Rekenen Cito

Op de Cito-toets is uitgebreid aandacht voor rekenen. De taak Rekenen komt iedere dag een keer aan bod. Een goede voorbereiding is dus het halve werk. Rekenen op de Cito-toets omvat onder meer rekenen met optellen en aftrekken, rekenen met vermenigvuldigen en delen en rekenen met breuken, kommagetallen en procenten. Tevens is er aandacht voor rekenen met maten en gewichten en tijd en geld.

Cito-toets rekenen

Op de Cito-toets rekenen zijn er twee verschillende taken: de taken die je met uitrekenpapier mag doen en taken die je uit het hoofd moet doen. Het is goed om te weten dat je kladpapier mag gebruiken om berekeningen op uit te voeren. Het gaat hierbij vooral om bewerkingen met grote getallen. Sommen die je niet uit het hoofd kunt doen, dus.

Cito rekenen oefenen

Wil je oefenen voor de Cito-toets rekenen? Lees dan ook ons artikel over rekenen oefenen voor de Cito-toets.

Rekenen oefenen

oefenen met rekenen
Oefenen voor rekenen? Het kan geen kwaad om rekenvaardigheden extra te oefenen. Kinderen ervaren doorgaans veel baat bij het oefenen van rekenvaardigheden, daar deze op de basisschool in rap tempo worden aangeleerd. Tevens moeten kinderen dan snel weer verder naar het volgende punt, zonder dat er aandacht is voor een goede verwerking van de geleerde stof. De voorwaarde om verder te kunnen met rekenen is echter dat de basis goed is.

Basis

Rekenen in de basis betekent dat kinderen eerst leren optellen en aftrekken. Vervolgens komen de tafels aan bod. De voorwaarde voor staartdelingen, rekenen met breuken en procenten en kommagetallen is dat de tafels goed zijn aangeleerd. Kinderen maken anders in hun berekeningen onnodige fouten, waardoor leerkrachten het idee kunnen krijgen dat leerlingen de staartdeling niet snappen, terwijl zij de tafels nog niet optimaal beheersen. Het belang van een tafeldiploma is dus erg groot.

Thuis rekenen oefenen

Natuurlijk kunt u ook thuis oefenen met rekenen. Aan de hand van goed en gedegen oefenmateriaal is er veel mogelijk. U kunt thuis rustig de stof van school nog eens herhalen, of op zoek gaan naar geschikt oefenmateriaal om de rekenvaardigheden van uw kind te verbeteren.